Voorwaarden voor het Uploaden van Media Bestanden

Welkom bij RallyTalk! Om ervoor te zorgen dat onze community een veilige en respectvolle omgeving blijft, hebben we een aantal voorwaarden opgesteld voor het uploaden van media bestanden. Door media te uploaden naar onze website, gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden:

1. Rechtmatige Inzending

 • Rechthebbende Verklaring: De uploader verklaart dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is van het ingediende materiaal, of beschikt over de benodigde toestemming van de oorspronkelijke rechthebbende om het materiaal te uploaden en te delen.
 • Geen Inbreuk op Rechten: Het ingediende materiaal mag geen inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, privacyrechten of andere eigendomsrechten van derden.

2. Inhoudelijke Richtlijnen

 • Geen Illegaal Materiaal: Het is verboden om illegaal, obsceen, aanstootgevend, lasterlijk, bedreigend of anderzijds onwettig materiaal in te dienen.
 • Relevantie: Het materiaal moet relevant zijn voor de rallysport en bijdragen aan de gemeenschap van RallyTalk.

3. Gebruiksrechten

 • Toestemming voor Gebruik: Door het uploaden van materiaal verleent de uploader RallyTalk een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare licentie om het ingediende materiaal te gebruiken, verveelvoudigen, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van te maken, distribueren, en vertonen op de website en via andere promotionele kanalen.
 • Toestemming voor Promotie: RallyTalk heeft het recht om het ingediende materiaal te gebruiken ter promotie van haar website, inclusief maar niet beperkt tot sociale media, marketingcampagnes, en andere promotionele activiteiten.

4. Vrijwaring en Aansprakelijkheid

 • Vrijwaring: De uploader vrijwaart RallyTalk, haar gelieerde ondernemingen, licentiehouders en haar respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met het ingediende materiaal.
 • Aansprakelijkheid: RallyTalk is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van het ingediende materiaal door derden, inclusief maar niet beperkt tot inbreuk op auteursrechten of andere eigendomsrechten.

5. Verwijdering van Materiaal

 • Rechten tot Verwijdering: RallyTalk behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken ingediend materiaal te verwijderen dat in strijd is met deze voorwaarden of dat om welke reden dan ook ongepast wordt geacht, zonder voorafgaande kennisgeving aan de uploader.
 • Rapporteren van Overtredingen: Gebruikers kunnen inbreukmakend of ongepast materiaal rapporteren. RallyTalk zal dergelijke meldingen onderzoeken en passende maatregelen nemen, waaronder het verwijderen van het materiaal en het schorsen of beëindigen van de accounts van overtreders.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

 • Aanpassingen: RallyTalk behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig de voorwaarden door te nemen. Voortgezet gebruik van de website na wijzigingen impliceert aanvaarding van de aangepaste voorwaarden.

Samenvatting

Door het uploaden van media naar RallyTalk, gaat de uploader akkoord met de bovenstaande voorwaarden en bevestigt hij/zij de rechthebbende te zijn van het ingediende materiaal of de benodigde toestemming te hebben van de oorspronkelijke rechthebbende. Het materiaal mag door RallyTalk worden gebruikt ter promotie van de website, en de uploader vrijwaart RallyTalk van alle mogelijke claims die voortvloeien uit de inzending.

Dank voor je bijdrage aan de RallyTalk-gemeenschap! Samen maken we de wereld van de rallysport nog spannender en dynamischer.

Spring naar toolbar